آنژیوترموگرافی دینامیک

  • آنژیوترموگرافی دینامیک ) DATG ( روشی نوین در غربالگری وتشخیص
  • کانسر سینه
  • تکنولوژی ) DATG ( با رفع تعدادی از نواقص و محدودیت های تکنولوژیهای پیشین ،
  • استراتژیهای جدیدی را در غربالگری و تشخیص سرطان سینه ارائه می کند.
  • آنژیوترموگرافی دینامیک با مطالعه جریان خون نئوآنژیوژنزها ،رگ زایی پیشرونده ها سلولهای غیر
  • طبیعی بافت سینه را در بدو تولد شناسایی می کند . تشکیل عروق خونی جدید در پیرامون سلولهای غیر
  • طبیعی بسیار جلوتر از پیشروی آنها به سمت سرطانی شدن واقع می شود.
  • با تشخیص ولکالیزه کردن بموقع سلولهای نا هنجار و با درمان های پیشگیری کننده ، موفق به پیشگیری
  • واقعی از گسترش سلولهای سرطانی بافت سینه خواهیم شد .
  • دارای تاییدیه FDA و CE